ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ

 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಹಿಟ್ಸ್!

ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಹಿಟ್ಸ್ ದಾಟಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ.

ಸುದ್ದಿ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ

ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ಫುರಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪತಾಕೆ.

ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ… ವಿಸಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್!

dec hits

jan trafficfeb traffic

5 COMMENTS

  1. To me Digital Kannada is special because it is informative & evolved unlike most of the media which mostly glorify only accidents, suicides, rapes, murders …. leaving a bitter taste in the readers’ mouth. Reading Digital Kannada is gratifying and sends positive vibrations to one & all.

Leave a Reply